7-9 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP
จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (SMP-Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 148 คน

ดูภาพจาก Google Photo