One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 6 การทดสอบสารชีวโมเลกุล

29 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎ เข้าศึกษาปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล โดยมีคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.ให้การต้อนรับ ใน 29 ก.ย.63 เวลา 09:00 - 15:30 ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 3 พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์

24 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ เข้าทัศนศึกษาเรื่อง กายวิภาค ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 1

21 กันยายน 2563 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเสริมประสบการณ์รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเรียนในโครงการอีกด้วย ดูภาพจาก Google Photo