One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 5-6

7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง สถาบันปลูกป่า ปตท. และ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร กรุงเทพฯ และ จังหวัดสมุทรปราการ ดูภาพจาก Google Photo