ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.4-1 วิชาฟิสิกส์คาบ1 ม.4-2 วิชาเคมีคาบ2 ม.4-1 วิชาเคมีคาบ2 ม.4-2 วิชาฟิสิกส์คาบ3 ม.4-2 วิชาคณิตศาสตร์คาบ4 ม.4-1 วิชาคณิตศาสตร์

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 มัธยมต้น คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ4 ม.3-1 ชีวะ คาบ4 ม.1-2 คณิต คาบ4 ม.2-1 เคมี คาบ4 ม.2-1 ชีวะคาบ4 ม.2-2 เคมีคาบ4 ม.3-1 ชีวะ คาบ4 ม.3-2 ฟิสิกส์ มัธยมปลาย คาบ1 ฟิสิกส์ ม.4-1คาบ4 คณิต ม.4-2คาบ4 ฟิสิกส์ ม.5คาบ2 ชีวะ ม.5คาบ3 ชีววะ ม.4-2