ประกาศเมื่อ 2021-10-11

ชื่อโครงงาน
การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและถ่านกัมมันต์ที่ช่วยในการชะลอการสุกและยืดอายุของกล้วยหอมทอง

สาขา
ชีววิทยา

สมาชิกในทีม
นางสาวกุสุมา ศรีโกมุท (หัวหน้าทีม)
นางสาวปริญญาพร บุตรเมือง
นางสาวนริศา พิบูลย์วัฒนา

ครูที่ปรึกษา
นายอรรถพล พลอยมีค่า

ชื่อโครงงาน
การใช้เซลลูโลสจสกแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สมาชิกในทีม
นางสาวโสรยา กนกเวชยันต์ (หัวหน้าทีม)
นางสาวภิญญดา เพียรทอง
นางสาวณัฐภัทร ดำเอี่ยมดี

ครูที่ปรึกษา
นางสาวพิชญา สัตยาทร
นางสาวไพฑูรย์ กุมภาพันธ์