Event, Time Line

โยธินบูรณะ MOU มจพ.

30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร