Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

มัธยมชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2

7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMPจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (SMP-Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 148 คน ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 3/2 Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง

31 ก.ค. 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 3/1 Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง

31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยา

26 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ดูภาพจาก Google Photo