Event, Time Line

อบรมหุ่นยนต์ แขนกล ณ มจพ

11 -13 มีนาคม 2567 จำนวน 30 คน ตามความสมัครใจ เข้าอบรมด้วยตัวเอง วันแรก สอนใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ Fusion 360 และ ทฤษฎีแขนกล วันที่สอง สอนใช้งานโปรแกรมควบคุมแขนกล บน linux ผ่าน python และ OpenCV วันที่สาม ปรับแต่งแขนกลเพื่อใช้แข่งขัน ทั้ง 10 ทีม ทีมละ 6 คน