ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตศาสตร์ คาบ1 ม.41 ฟิสิกส์ คาบ1 ม.42 เคมี คาบ2 ม.5 ชีววิทยา คาบ2 ม.41 เคมี คาบ2 ม.42 ฟิสิกส์ คาบ3 ม.5 เคมี 2 คาบ3 ม.41 ชีววิทยา คาบ3 ม.42 คณิตศาสตร์ คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์ 2 คาบ4 ม.41 คณิตศาสตร์ คาบ4 ม.42 ชีววิทยา

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตศาสตร์ คาบ3 ม.5 เคมี คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์ คาบ1 ม.41 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.41 เคมี คาบ1 ม.42 เคมี คาบ2 ม.42 ฟิสิกส์ คาบ3 ม.42 คณิตศาสตร์

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 22 มกราคม 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 เคมี ม.42 คาบ1 คณิตศาสตร์ ม.5 คาบ1 ฟิสิกส์ ม.41 คาบ2 เคมี ม.41 คาบ2 ชีววิทยา ม.5 คาบ2 ฟิสิกส์ ม.42 2 คาบ3 คณิตศาสตร์ ม.42 คาบ3 ชีววิทยา ม.41 คาบ4 คณิตศาสตร์ ม.41 คาบ4 ชีววิทยา ม.42 คาบ4 ฟิสิกส์ ม.5

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 มัธยม ต้น ม.1 คณิตม.1 คณิตม.2 ฟิสิกส์ม.2 ฟิสิกส์ม.2 ฟิสิกส์ มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตคาบ1 ม.4/1 ฟิสิกส์คาบ1 ม.4/2 เคมีคาบ2 ม.4/1 เคมีคาบ2 ม.4/2 ฟิสิกส์คาบ3 ม.5 เคมีคาบ3 ม.4/2 คณิตศาสตร์คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์คาบ4 ม.4/1 คณิตศาสตร์