ภาพการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตศาสตร์ คาบ1 ม.41 ฟิสิกส์ คาบ1 ม.42 เคมี คาบ2 ม.5 ชีววิทยา คาบ2 ม.41 เคมี คาบ2 ม.42 ฟิสิกส์ คาบ3 ม.5 เคมี 2 คาบ3 ม.41 ชีววิทยา คาบ3 ม.42 คณิตศาสตร์ คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์ 2 คาบ4 ม.41 คณิตศาสตร์ คาบ4 ม.42 ชีววิทยา

ภาพการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตศาสตร์ คาบ3 ม.5 เคมี คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์ คาบ1 ม.41 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.41 เคมี คาบ1 ม.42 เคมี คาบ2 ม.42 ฟิสิกส์ คาบ3 ม.42 คณิตศาสตร์

ภาพการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 22 มกราคม 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 เคมี ม.42 คาบ1 คณิตศาสตร์ ม.5 คาบ1 ฟิสิกส์ ม.41 คาบ2 เคมี ม.41 คาบ2 ชีววิทยา ม.5 คาบ2 ฟิสิกส์ ม.42 2 คาบ3 คณิตศาสตร์ ม.42 คาบ3 ชีววิทยา ม.41 คาบ4 คณิตศาสตร์ ม.41 คาบ4 ชีววิทยา ม.42 คาบ4 ฟิสิกส์ ม.5

ภาพการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 มัธยม ต้น ม.1 คณิตม.1 คณิตม.2 ฟิสิกส์ม.2 ฟิสิกส์ม.2 ฟิสิกส์ มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตคาบ1 ม.4/1 ฟิสิกส์คาบ1 ม.4/2 เคมีคาบ2 ม.4/1 เคมีคาบ2 ม.4/2 ฟิสิกส์คาบ3 ม.5 เคมีคาบ3 ม.4/2 คณิตศาสตร์คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์คาบ4 ม.4/1 คณิตศาสตร์

ภาพการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.4-1 วิชาฟิสิกส์คาบ1 ม.4-2 วิชาเคมีคาบ2 ม.4-1 วิชาเคมีคาบ2 ม.4-2 วิชาฟิสิกส์คาบ3 ม.4-2 วิชาคณิตศาสตร์คาบ4 ม.4-1 วิชาคณิตศาสตร์

ภาพการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 มัธยมต้น คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ4 ม.3-1 ชีวะ คาบ4 ม.1-2 คณิต คาบ4 ม.2-1 เคมี คาบ4 ม.2-1 ชีวะคาบ4 ม.2-2 เคมีคาบ4 ม.3-1 ชีวะ คาบ4 ม.3-2 ฟิสิกส์ มัธยมปลาย คาบ1 ฟิสิกส์ ม.4-1คาบ4 คณิต ม.4-2คาบ4 ฟิสิกส์ ม.5คาบ2 ชีวะ ม.5คาบ3 ชีววะ ม.4-2