25 สิงหาคม 2565

เวลา 08:30-16:00 ณ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนความรู้ชีวเคมีในรูปแบบบูรณาการ จำนวน 50 คน