11 -13 มีนาคม 2567

จำนวน 30 คน ตามความสมัครใจ เข้าอบรมด้วยตัวเอง

วันแรก สอนใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ Fusion 360 และ ทฤษฎีแขนกล

วันที่สอง สอนใช้งานโปรแกรมควบคุมแขนกล บน linux ผ่าน python และ OpenCV

วันที่สาม ปรับแต่งแขนกลเพื่อใช้แข่งขัน ทั้ง 10 ทีม ทีมละ 6 คน