ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 มัธยม ต้น ม.1 คณิตม.1 คณิตม.2 ฟิสิกส์ม.2 ฟิสิกส์ม.2 ฟิสิกส์ มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตคาบ1 ม.4/1 ฟิสิกส์คาบ1 ม.4/2 เคมีคาบ2 ม.4/1 เคมีคาบ2 ม.4/2 ฟิสิกส์คาบ3 ม.5 เคมีคาบ3 ม.4/2 คณิตศาสตร์คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์คาบ4 ม.4/1 คณิตศาสตร์