Event, Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ม.6

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ค่ายทักษะชีวิต "ระบบนิเวศทางทะเล" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงแรมซีพาราไดซ์

Time Line, ประกาศผลงาน

ประกาศความยินดีกับรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี2564

ประกาศเมื่อ 2 มิถุนายน 2565 รายชื่อกลุ่มที่ 1 รายชื่อกลุ่มที่ 2

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตศาสตร์ คาบ1 ม.41 ฟิสิกส์ คาบ1 ม.42 เคมี คาบ2 ม.5 ชีววิทยา คาบ2 ม.41 เคมี คาบ2 ม.42 ฟิสิกส์ คาบ3 ม.5 เคมี 2 คาบ3 ม.41 ชีววิทยา คาบ3 ม.42 คณิตศาสตร์ คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์ 2 คาบ4 ม.41 คณิตศาสตร์ คาบ4 ม.42 ชีววิทยา

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.5 คณิตศาสตร์ คาบ3 ม.5 เคมี คาบ4 ม.5 ฟิสิกส์ คาบ1 ม.41 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.41 เคมี คาบ1 ม.42 เคมี คาบ2 ม.42 ฟิสิกส์ คาบ3 ม.42 คณิตศาสตร์

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 22 มกราคม 2565 มัธยม ปลาย คาบ1 เคมี ม.42 คาบ1 คณิตศาสตร์ ม.5 คาบ1 ฟิสิกส์ ม.41 คาบ2 เคมี ม.41 คาบ2 ชีววิทยา ม.5 คาบ2 ฟิสิกส์ ม.42 2 คาบ3 คณิตศาสตร์ ม.42 คาบ3 ชีววิทยา ม.41 คาบ4 คณิตศาสตร์ ม.41 คาบ4 ชีววิทยา ม.42 คาบ4 ฟิสิกส์ ม.5