One Day Camp, Time Line

ม.6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

25 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30-16:00 ณ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนความรู้ชีวเคมีในรูปแบบบูรณาการ จำนวน 50 คน