One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 5-6

7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง สถาบันปลูกป่า ปตท. และ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร กรุงเทพฯ และ จังหวัดสมุทรปราการ ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 6 การทดสอบสารชีวโมเลกุล

29 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎ เข้าศึกษาปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล โดยมีคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.ให้การต้อนรับ ใน 29 ก.ย.63 เวลา 09:00 - 15:30 ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 3 พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์

24 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ เข้าทัศนศึกษาเรื่อง กายวิภาค ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 1

21 กันยายน 2563 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเสริมประสบการณ์รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเรียนในโครงการอีกด้วย ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 3/2 Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง

31 ก.ค. 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 3/1 Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง

31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center และ อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยา

26 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ดูภาพจาก Google Photo