One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 1

21 กันยายน 2563 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเสริมประสบการณ์รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเรียนในโครงการอีกด้วย ดูภาพจาก Google Photo